หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 
   
 
  ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ ได้ยกฐานะขึ้นเป็น "องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่" โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนพิเศษ 6ง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2538 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ 11 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 ตำบลมะเกลือใหม่ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา มีถนนมิตรภาพ (สายเอเชีย นครราชสีมา - กรุงเทพฯ) ตัดผ่านและอยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 35 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 124.68 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 77,924 กิโลเมตร
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอปักธงชัย วังน้ำเขียว ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 8,156 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 4,018 คน คิดเป็นร้อยละ 49.26

หญิง  จำนวน 4,138 คน คิดเป็นร้อยละ 50.74
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,314 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 65.42 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ม.7
ม.8
ม.9
ม.10
ม.11
ม.12
ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอปักธงชัย วังน้ำเขียว ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 
  เขตการปกครอง