หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวมะเกลือใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
1
2
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
นายประเสริฐ ไชยสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือ
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบ [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
ขอเชิญผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เส [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 17 
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
เอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่างบ้านทุ [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 34 
ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่างบ้านทุ [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 44 
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 34 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
   
 
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ กยผ. มท 0815.2/ว809  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) กศ. มท 0816.4/ว812  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว26  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว807 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ข้อแนะนำ]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว6  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว801 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ (พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2) กพส. มท 0810.4/ว805  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (Per-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce) กพส. มท 0810.6/ว778  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว796 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันเทศบาล) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว802  [ 20 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว793  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2250  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว25  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30, 33 - 34 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว797  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว798  [ 19 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว795  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การจัดทำหนังสือปิดโครงการ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 กสว. มท 0820.2/ว770 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู สน.บถ. มท 0809.4/ว6 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสธ. มท 0819.2/ว776  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว790  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/783  [ 16 เม.ย. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว782 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3-4 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว779  [ 16 เม.ย. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 16 เม.ย. 2564 ]
   
 
   
   
 
นม 0023.4/ว282 กฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
นม 0023.5/ว280 แจ้งการโอนเงินวันที่ 19 เมษายน 2564 1.เงินขุดลอก 2.เงินก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 3.เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
นม 0023.1/ว๒๔๔๑ การจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ระลอกใหม่  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
นม 0023.5/ว2425 การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
นม 0023.3/ว349 การตรวจติดตามตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโดยเคร่งครัด  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
นม 0023.5/ว2424 แผนการนิเทศการบริหารงาน และการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบด้านการคลัง การ เงิน การบัญชี และการพัสดุให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ปี 2564  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
นม 0023.5/ว339 เลื่อนตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัด) ปี 2564  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
นม 0023.3/ว279 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการควบคุมฝุ่นละออง ลดมลพิษทางอากาศ  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
นม 0023.3/ว8027 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
นม 0023.2/ว000 ระเบียบวาระการประชุม กทจ.นม. ครั้งที่ 4-64  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
นม 0023.5/ว2384 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564)  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
นม 0023.5/ว277 แจ้งการโอนเงินวันที่ 16 เมษายน 2564 1.เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2.เงินก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 3.เงินชุดอุปกรณ์ห้องเรียน 4.เงินก่อสร้างรางระบายน้ำ  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
นม 0023.3/ว278 แจ้งเลื่อน โครงการอบรมสัมนาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
นม 0023.3/ว2386 การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
นม 0023.1/ว246 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
นม 0023.1/ว276 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
นม 0023.2/ว0009 รายงานการประชุม ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
นม 0023.3/ว275 การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 17 เม.ย. 2564 ]    
นม 0023.3/ว274 เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
นม 0023.2/ว2350 แจ้งมติ ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
   
 
   
   
 
อบต.มะเกลือใหม่ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.มะเกลือใหม่ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบ [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.มะเกลือใหม่ ขอเชิญผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เส [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.มะเกลือใหม่ ขอเชิญผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เส [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต. พญาเย็น ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกล [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.มะเกลือใหม่ กิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญ เนื่องในวันจักรี เราทำความดีด้วยหัวใจ [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 31 
อบต. พญาเย็น โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต. พญาเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็นประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร [ 1 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต. พญาเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็นประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร [ 1 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต. พญาเย็น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปี 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต. พญาเย็น ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 41 รายการ [ 29 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.มะเกลือใหม่ การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะเกลือใหม่ รุ่นที่ 5 [ 26 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
อบต.มะเกลือใหม่ การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบ [ 26 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
อบต.มะเกลือใหม่ แจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่น้ำน้อย เตรียมป้องกันความเสียหาย จากปัญหาขาดแคลนน้ำ ปี [ 26 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
อบต.มะเกลือใหม่ พิธีมอบถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายช่วงบ้านทุ่งสะแบง - บ้านวังรางน้อ [ 12 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 60 
   
 
   
   
 


อบต.มะเกลือใหม่ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นางสาวอุไรพร ชะระจำนงค์ เพื่อปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่ [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายสลัด เยสูงเนิน เพื่อปฏิบัติงาน พนักงานขับรถบรรทุกน้ [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายสลัด เยสูงเนิน เพื่อปฏิบัติงาน พนักงานขับรถบรรทุกน้ [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายวีระ เผ่นจันทึก เพื่อปฏิบัติงาน พนักงานเก็บขยะ ของอ [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายอุทัย สอนไชยาท เพื่อปฏิบัติงาน คนงานทั่วไป องค์การบ [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นางสาวฑิตยา เจือจันทึก เพื่อปฏิบัติงาน กองคลัง องค์การ [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นางสาวญาณนันธร บุญคุ้ม เพื่อปฏิบัติ งานธุรการกองส่งเสร [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นางสาววารีรัตน์ คารมหวาน เพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายทองพูน ประบุญเรือง เพื่อปฏิบัติงาน ยามรักษาความปลอด [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านอ่างแก้ว หมู่ที่ 11 จากบ้านอ่างแก้ว หมู่ที่ 11 ? ทางไป [ 27 ม.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าใบสีน้ำเงินเต็นท์โค้ง 5x12 เมตร จำนวน 2 หลัง และ ผ้าใบเต็นท [ 20 ม.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนต [ 15 ม.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ 7 สายบ้านนายหล่อ ปรีชายุทธ์ - บ้านนา [ 14 ม.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่างถนนทางห [ 11 ม.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่างบ้านทุ่ [ 11 ม.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างขุดบ่อขยะบริเวณบ่อขยะประจำตำบลมะเกลือใหม่ บ้านอ่างแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลมะเกลื [ 8 ม.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านริมคลองพัฒนา หมู่ที่ 10 สายสะพานข้ามคลองน้ำนาย ทองพูน [ 8 ม.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ 7 สายบ้านนายหล่อ ปรีชายุทธ์ - บ้านนา [ 8 ม.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต [ 5 ม.ค. 2564 ]

   
 
   
 
 
  คู่มือประชาชน
  คู่มือสำหรับประชาชน
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อ
กับหน่วยงาน
 
 
ราคากลาง
กระดานสนทนา
 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านอ่างแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านบุโสน หมู่ที่ 10 [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่างบ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ [ 16 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 28 
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 2  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) อบต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ให้บริการแล้วค่ะ (12 ม.ค. 2564)    อ่าน 60  ตอบ 0  
 
 
 
OTOP   ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ   TRAVEL
 

ผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิก้าและมะคาเดเมีย

วัดป่าภูผาสูง
 
Link
  ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์
เพื่อท้องถิ่นไทย
www.naxsolution.com
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร 098-103-5997
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 โทรศัพท์ : 044-336-247 โทรสาร : 044-336-247
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่
จำนวนผู้เข้าชม 232,816 เริ่มนับ 26 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10