หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวมะเกลือใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
1
2
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
นายประเสริฐ ไชยสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือ
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าหมู่ที่ 1 2 และ 12 ตำบลมะเกลือใหม่ [ 24 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 41 
ขอเชิญชวนประชาชนอำเภอสูงเนิน ที่มีความเสี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน และกลุ่มเสี่ยงส [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 48 
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 42 
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
เอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่างบ้านทุ [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 51 
ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่างบ้านทุ [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 68 
เอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่างถนนทาง [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 36 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 47 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่ [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 44 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
   
 
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1602  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของ อปท. สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 27 ก.ค. 2564 ]
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4290  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว106 [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ตบ. มท 0805.2/ว1583 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4281  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1599 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1533  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1582  [ 27 ก.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานศึกษาที่มีการศึกษาลักษณะพิเศษ สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ด่วน กค. มท 0803.3/ว1594  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) กพส. มท 0810.7/ว1593  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริการงานการศึกษา ระดับต้น-สูง สน.บถ. มท 0809.4/ว22  [ 23 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/1590  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) กศ. มท 0816.3/ว1567  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1575  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1574  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1566  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
   
 
   
   
 
นม 0023.1/ว๕๔๖ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
นม 0023.1/ว544 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานท้องถิ่นอำเภอทางระบบออนไลน์  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
นม 0023.3/ว4911 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
นม 0023.3/ว4909 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
นม 0023.3/ว542 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
นม 0023.3/ว543 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ( COVID 19 )  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
นม 0023.3/ว4896 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
นม 0023.3/ว541 การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
นม 0023.5/ว540 แจ้งการโอนเงินวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
นม 0023.3/ว4884 มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 25 ก.ค. 2564 ]    
นม 0023.3/ว4885 การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิท-19) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 25 ก.ค. 2564 ]    
นม 0023.3/ว4850 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVIC 19 ) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
นม 0023.3/ว4880 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ .2564 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
นม 0023.3/ว4876 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาด (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
นม 0023.3/ว4372 การรายงานข้อมูลหนี้ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
นม 0023.3/ว4873 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใช้งานข้อมูลการประเมินมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย ไร้โควิด ในระบบ thai stop covid plus (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
นม 0023.3/ว4875 การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
นม 0023.3/ว4877 ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
นม 0023.2/ว4839 หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงานเพื่อปรับปรุงตำแหน่ง และคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
นม 0023.5/ว538 แจ้งการโอนเงินวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
   
 
   
   
 
อบต. พญาเย็น ขอเชิญร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ร [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต. พญาเย็น ขอเชิญร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ร [ 24 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.มะเกลือใหม่ จัดตั้งศูนย์พักคอยพี่น้องมะเกลือใหม่ไม่ทิ้งกัน [ 19 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
อบต. พญาเย็น ประกาศ !! [ 16 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.มะเกลือใหม่ จัดจุดคัดกรอง จุดวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการเจลแอกอฮอลล์ และอ่างน้ำฆ่าเชื้อจุ่ม [ 13 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
อบต.มะเกลือใหม่ ทำความสะอาดพื้นที่จัดตั้งศูนย์พักคอย วัดป่าภูผาประดู่ อัคคะธีโร ตำบลมะเกลือใหม่ [ 12 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
อบต.มะเกลือใหม่ มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กักตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโ [ 7 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
อบต.มะเกลือใหม่ กิจกรรมขยะรับฝากขยะรีไซเคิลของสมาชิกธนาคารขยะ ครั้งที่ 6/2564 [ 7 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
อบต. พญาเย็น ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกล [ 5 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.มะเกลือใหม่ มอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่คนตาบอด ที่ได้รับผลกระทบจา [ 30 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 42 
อบต. พญาเย็น คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา [ 30 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.มะเกลือใหม่ กิจกรรมทำความสะอาดตลาดชุมชน สู้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 42 
อบต.มะเกลือใหม่ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านบุโสน เส้นจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถึงถนนส [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.มะเกลือใหม่ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสะแบง เส้นจากบ้านนายหล่อปรีชายุทธ ถึง [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.มะเกลือใหม่ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านริมคลองพัฒนา เส้นจากหน้ารีสอร์ทนางสำราญ [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
   
 
   
   
 


อบต. พญาเย็น จ้างจัดทำป้ายไวนิลสถานที่กักกันตำบลพญาเย็น (COVID) (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะ [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต. พญาเย็น จ้างจัดทำป้ายไวนิลสถานที่กักกันตำบลพญาเย็น (COVID) (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะ [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต. พญาเย็น จ้างจัดทำป้ายไวนิลสถานที่กักกันตำบลพญาเย็น (COVID) (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะ [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต. พญาเย็น จ้างทำภาพพระบรมฉายาลักษณ์,ฉากหลัก กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต. พญาเย็น จ้างทำภาพพระบรมฉายาลักษณ์,ฉากหลัก กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า [ 23 ก.ค. 2564 ]อบต. พญาเย็น ซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมงาน กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ป [ 23 ก.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปร [ 23 ก.ค. 2564 ]อบต. พญาเย็น จ้างทำภาพพระบรมฉายาลักษณ์,ฉากหลัง กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ [ 23 ก.ค. 2564 ]อบต. พญาเย็น ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]อบต. พญาเย็น ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]อบต. พญาเย็น ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]อบต. พญาเย็น จ้างเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมวางท่อส่งน้ำขึ้นถัง หมู่ที่ 7 บ้านหัวโกรก โดยวิธีเฉพาะเจ [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต. พญาเย็น ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต. พญาเย็น ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต. พญาเย็น ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ โด [ 20 ก.ค. 2564 ]อบต. พญาเย็น จ้างเหมาทำป้าย โครงการป้องกัน และควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเ [ 20 ก.ค. 2564 ]อบต. พญาเย็น จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขท 5682 นครราชสีมา โดยวิธี [ 16 ก.ค. 2564 ]อบต. พญาเย็น ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการ ฯลฯ จำนวน 26 รายการ ข [ 15 ก.ค. 2564 ]

   
 
   
 
 
  คู่มือประชาชน
  คู่มือสำหรับประชาชน
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อ
กับหน่วยงาน
 
 
ราคากลาง
กระดานสนทนา
 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านบุโสน เส้นจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถึงถนนส [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสะแบง เส้นจากบ้านนายหล่อปรีชายุทธ ถึง [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
 
เทคโนโลยีด้านระบบรักษาความปลอดภัย (16 ก.ค. 2564)    อ่าน 2  ตอบ 0  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 18  ตอบ 0  
 
 
 
OTOP   ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ   TRAVEL
 

ผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิก้าและมะคาเดเมีย

วัดป่าภูผาสูง
 
Link
  ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์
เพื่อท้องถิ่นไทย
www.naxsolution.com
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร 098-103-5997
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 โทรศัพท์ : 044-336-247 โทรสาร : 044-336-247
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่
จำนวนผู้เข้าชม 420,231 เริ่มนับ 26 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10