หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวมะเกลือใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
1
2
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
นายประเสริฐ ไชยสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือ
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าหมู่ที่ 1 2 และ 12 ตำบลมะเกลือใหม่ [ 24 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 34 
ขอเชิญชวนประชาชนอำเภอสูงเนิน ที่มีความเสี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน และกลุ่มเสี่ยงส [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 44 
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 39 
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
เอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่างบ้านทุ [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 49 
ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่างบ้านทุ [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 66 
เอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่างถนนทาง [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 47 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่ [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 43 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
   
 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1266  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
   
 
   
   
 
นม 0023.3/ว426 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
นม 0023.3/ว422 ขอความร่วมมือให้ครูและบุคคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรยนปลอดภัยครั้ง ที่ 2  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
นม 0023.1/ว4015 การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
นม 0023.3/ว421 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนถิ่นที่มีสถานศึกษา ( รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็ก ) ในสังกัดทุกแห่งดำเนินการขับเคลื่อน 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
นม 0023.3/ว427 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
นม 0023/ว4022 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
นม 0023.1/ว429 การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกและเลื่อนวันการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
นม 0023.1/ว428 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
นม 0023.3/ว427 แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
นม 0023.3/ว424 การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ IAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
นม 0023.3/ว425 ขอให้อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัด แจ้งข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบำนาญ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
นม 0023.2/ว000 ระเบียบวาระการประชุม กทจ.นม. ครั้งที่ 6-64  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
นม 0023.4/ว3989 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
นม 0023.3/ว3991 การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
นม 0023.3/ว3991 การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอ่าา  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
นม 0023.4/ว3988 แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564 และขอให้ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
นม 0023.2/ว412 การจัดส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556-2557 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
นม 0023.2/ว412 การจัดส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556-2557 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
นม 0023.3/ว3951 รายงานตรวจผลสำฤทธิ์และประเมนประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
นม 0023.3/ว418 จัดส่งสื่อการเรียนรู้ภาษอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อในรูปแบบแผ่นซีดีให้แก่ อปท.ทุกแห่ง  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
   
 
   
   
 
อบต.มะเกลือใหม่ มอบรถเข็นวีลแชร์ให้ผู้พิการ หมู่ที่ 3 บ้านโคกสว่าง ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน [ 8 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 56 
อบต.มะเกลือใหม่ โครงการสร้างเสริมคุณค่าพัฒนาอีคิว (กลุ่มเยาวชนกล้าดีตำบลมะเกลือใหม่) [ 8 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
อบต. พญาเย็น โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ [ 4 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.มะเกลือใหม่ โครงการอบรมประชาชน เพื่อให้ความรู้ในระบบหลักประกันสุขภาพ (ศูนย์ประสานงานหลักประก [ 3 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
อบต.มะเกลือใหม่ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชมรอสม.ตำ [ 31 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
อบต.มะเกลือใหม่ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชมรมอสม.ว [ 28 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
อบต.มะเกลือใหม่ โครงการ To be number one (กลุ่มเยาวชนกล้าดีตำบลมะเกลือใหม่) [ 25 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
อบต.มะเกลือใหม่ แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าหมู่ที่ 1 2 และ 12 ตำบลมะเกลือใหม่ [ 24 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
อบต.มะเกลือใหม่ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อบต.มะเกลือใหม่ [ 24 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
อบต.มะเกลือใหม่ โครงการคนรุ่นใหม่เรียนรู้สู้โควิด (กลุ่มเยาวชนกล้าดีตำบลมะเกลือใหม่) [ 21 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
อบต.มะเกลือใหม่ กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
อบต.มะเกลือใหม่ กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต [ 30 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 44 
อบต.มะเกลือใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนอำเภอสูงเนิน ที่มีความเสี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน และกลุ่มเสี่ยงส [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 44 
อบต.มะเกลือใหม่ กิจกรรมรับฝากขยะรีไซเคิลของสมาชิกธนาคารขยะ ครั้งที่ 5/2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 49 
อบต.มะเกลือใหม่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 51 
   
 
   
   
 


อบต. พญาเย็น ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟ) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต. พญาเย็น ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต. พญาเย็น จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต. พญาเย็น จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง-ผ่านศึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]อบต. พญาเย็น จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]อบต. พญาเย็น ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]อบต. พญาเย็น จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]อบต. พญาเย็น ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป 20 กิโลกรัม จำนวน 1,000 ถุง เพื่อใช้ในการปฏิ [ 14 มิ.ย. 2564 ]อบต. พญาเย็น ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้เด็กก่อนวัยเรียน อนุบาลและประถมศึกษา ในพื้นที่ตำบลพญาเย็น [ 11 มิ.ย. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ ซื้อวัสดุแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัย ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไ [ 10 มิ.ย. 2564 ]อบต. พญาเย็น จ้างซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ 13 บ้านพญาเย็น(บ่อคุ้ม อผศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]อบต. พญาเย็น จ้างซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ 4 บ้านโนนกระโดน (บ่อคุ้มบนเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]อบต. พญาเย็น ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]อบต. พญาเย็น ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสะแบงระหว่างวันที่ [ 7 มิ.ย. 2564 ]อบต. พญาเย็น จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 7 มิ.ย. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ (ติดตั่งชุดโค [ 7 มิ.ย. 2564 ]อบต. พญาเย็น ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อพ่นหมอกควัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดย [ 4 มิ.ย. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟ จำนวน ๓๐ คนจ [ 4 มิ.ย. 2564 ]

   
 
   
 
 
  คู่มือประชาชน
  คู่มือสำหรับประชาชน
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อ
กับหน่วยงาน
 
 
ราคากลาง
กระดานสนทนา
 
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.จากบ้าน นายบุญธรรม มาสูงเนิน - สามแยกหน้าบ้าน นายปั่น ม [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จากถนนลาดยาง นม. ทช. 1034 -บ้านนายเอกชัย พิทักษ์ หมู่ท [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 15  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) อบต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ให้บริการแล้วค่ะ (12 ม.ค. 2564)    อ่าน 76  ตอบ 0  
 
 
 
OTOP   ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ   TRAVEL
 

ผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิก้าและมะคาเดเมีย

วัดป่าภูผาสูง
 
Link
  ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์
เพื่อท้องถิ่นไทย
www.naxsolution.com
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร 098-103-5997
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 โทรศัพท์ : 044-336-247 โทรสาร : 044-336-247
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่
จำนวนผู้เข้าชม 384,620 เริ่มนับ 26 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10