หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวมะเกลือใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
1
2
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
นายประเสริฐ ไชยสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือ
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
รายชื่อผู้สูงอายุ และคนพิการรายใหม่ ที่ได้รับสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
รายชื่อผู้สูงอายุ และคนพิการรายใหม่ ที่ได้รับสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ภาษีป้ายอัตราใหม่ [ 14 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
เอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่างบ้านทุ [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่างบ้านทุ [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่ [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
   
 
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว509  [ 26 ม.ค. 2564 ]
ประกาศการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว151  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสุตรต้านทุจริตศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กค. มท 0803.4/ว150  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1210-1275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 12 สน.บถ.  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1151-1171 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1147-1150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2563 กพส. มท 0810.8/ว133  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการปิด-เปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว145  [ 25 ม.ค. 2564 ]
แบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (Checklist) กสว. มท 0820.2/ว143  [ 25 ม.ค. 2564 ]
ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว141  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว140 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว139  [ 22 ม.ค. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/995-1067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/919-994 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/808-877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว130 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ตบ. มท 0805.2/ว121  [ 21 ม.ค. 2564 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว122  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ สน.บถ. มท 0809.4/ว96  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว128  [ 21 ม.ค. 2564 ]
   
 
   
   
 
นม 0023.3/ว68 ขอส่งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มทั่วประเทศ และแนวทางการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพในการลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี  [ 26 ม.ค. 2564 ]    
นม 0023.3/ว67 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ เรื่องการขอยกเลิกการสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563  [ 26 ม.ค. 2564 ]    
นม 0023.4/ว69 การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  [ 26 ม.ค. 2564 ]    
นม 0023.5/ว64 แจ้งการโอนเงินวันที่ 25 มกราคม 2564 1.เงินปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 2.เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน 3.เงินชุดอุปกรณ์ห้องเรียน 4.เงินขุดสระ  [ 26 ม.ค. 2564 ]    
นม 0023.5/ว60 แจ้งการโอนเงินวันที่ 22 มกราคม 2564 1.เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2.เงินขุดลอกสระ  [ 26 ม.ค. 2564 ]    
นม 0023.5/ว63 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ฯ  [ 26 ม.ค. 2564 ]    
นม 0023/ว65 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 26 ม.ค. 2564 ]    
นม 0023.1/ว๕๓๓ การจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ระลอกใหม่  [ 26 ม.ค. 2564 ]    
นม 0023.3/ว539 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563  [ 26 ม.ค. 2564 ]    
นม 0023/ว62 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
นม 0023.3/ว490 การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (มีนส.อ้างอิง) [ แนบ1 ]  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
นม 0023/ว57 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาออนไลน์ (Webinars)  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
นม 0023/ว59 การจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เว็บเพจ KM)  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
นม 0023.3/ว53 แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
นม 0023.3/ว392 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
นม 0023.1/ว488  การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
นม 0023.5/ว56  แจ้งโอนเงินวันที่21มกราคม2564  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
นม 0023.3/ว470  การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
นม 0023.3/ว55  การจัดสรรงบประมาณเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2564  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
นม 0023.1/ว๕๔  เลื่อนการประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา (ท้องถิ่นอำเภอ)  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
   
 
   
   
 
อบต.มะเกลือใหม่ กิจกรรมรับฝากขยะรีไซเคิลของสมาชิกธนาคารขยะ ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.มะเกลือใหม่ รายชื่อผู้สูงอายุ และคนพิการรายใหม่ ที่ได้รับสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต. พญาเย็น โครงการประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต. พญาเย็น ห้ามเผา ลดฝุ่น PM 2.5 [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.มะเกลือใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช [ 11 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.มะเกลือใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่ [ 11 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต. พญาเย็น ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกล [ 8 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.มะเกลือใหม่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) [ 8 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
อบต. พญาเย็น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิ [ 7 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.มะเกลือใหม่ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 7 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
อบต.มะเกลือใหม่ รายชื่อผู้สูงอายุ และคนพิการรายใหม่ ที่ได้รับสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน [ 4 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต. พญาเย็น ประกาศมาตราการป้องกันโควิด - 19 จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
อบต. พญาเย็น โครงการปัองกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 [ 29 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.มะเกลือใหม่ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำการฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ [ 25 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
อบต.มะเกลือใหม่ เอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่างบ้านทุ [ 21 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 21 
   
 
   
   
 


อบต.มะเกลือใหม่ จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ 7 สายบ้านนายหล่อ ปรีชายุทธ์ - บ้านนา [ 14 ม.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่างถนนทางห [ 11 ม.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่างบ้านทุ่ [ 11 ม.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างขุดบ่อขยะบริเวณบ่อขยะประจำตำบลมะเกลือใหม่ บ้านอ่างแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลมะเกลื [ 8 ม.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านริมคลองพัฒนา หมู่ที่ 10 สายสะพานข้ามคลองน้ำนาย ทองพูน [ 8 ม.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ 7 สายบ้านนายหล่อ ปรีชายุทธ์ - บ้านนา [ 8 ม.ค. 2564 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นางสาวญาณนันธร บุญคุ้ม เพื่อปฏิบัติ งานธุรการกองส่งเสร [ 30 ธ.ค. 2563 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายอุทัย สอนไชยาท เพื่อปฏิบัติงาน คนงานทั่วไป องค์การบ [ 30 ธ.ค. 2563 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายสลัด เยสูงเนิน เพื่อปฏิบัติงาน พนักงานขับรถบรรทุกน้ [ 30 ธ.ค. 2563 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายวีระ เผ่นจันทึก เพื่อปฏิบัติงาน พนักงานเก็บขยะ ของอ [ 30 ธ.ค. 2563 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายทองพูน ประบุญเรือง เพื่อปฏิบัติงาน ยามรักษาความปลอด [ 30 ธ.ค. 2563 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายจรูญ คุณอุดม เพื่อปฏิบัติงาน พนักงานขับรถตู้ ขององค [ 30 ธ.ค. 2563 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นางสาวอุไรพร ชะระจำนงค์ เพื่อปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่ [ 30 ธ.ค. 2563 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นางสาววารีรัตน์ คารมหวาน เพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที [ 30 ธ.ค. 2563 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นางสาวฑิตยา เจือจันทึก เพื่อปฏิบัติงาน กองคลัง องค์การ [ 30 ธ.ค. 2563 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างซ่อมแซมมิเตอร์ไฟฟ้าชำรุด ระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้องไฟฟ้าลัดวงจร ศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 23 ธ.ค. 2563 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมฝ้าฉาบเรียบหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ จำนว [ 23 ธ.ค. 2563 ]อบต.มะเกลือใหม่ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่ว [ 22 ธ.ค. 2563 ]อบต.มะเกลือใหม่ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ (ติดตั่งชุดคว [ 21 ธ.ค. 2563 ]อบต.มะเกลือใหม่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง) จำนวน 200 ตัว เพื่อใช้ในการจัดกิจ [ 16 ธ.ค. 2563 ]

   
 
   
 
 
  คู่มือประชาชน
  คู่มือสำหรับประชาชน
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อ
กับหน่วยงาน
 
 
ราคากลาง
กระดานสนทนา
 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่างบ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ [ 16 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่างถนนทางหลวงชนบท ที่ นม. [ 16 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
 
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) อบต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ให้บริการแล้วค่ะ (12 ม.ค. 2564)    อ่าน 37  ตอบ 0  
 
 
 
OTOP   ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ   TRAVEL
 

ผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิก้าและมะคาเดเมีย

วัดป่าภูผาสูง
 
Link
  ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์
เพื่อท้องถิ่นไทย
www.naxsolution.com
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร 098-103-5997
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 โทรศัพท์ : 044-336-247 โทรสาร : 044-336-247
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่
จำนวนผู้เข้าชม 36,189 เริ่มนับ 26 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10