หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มะเกลือใหม่ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 
   
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment : ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.makluamai.go.th/ho... https://www.makluamai.go.th/or... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิ้งที่ 2 (หมวด) เกี่ยวกับหน่วยงาน/หัวข้อโครงสร้างองค์กร
-แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองส่งเสริมการเกษตร และโครงสร้างฝ่ายการเมือง
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.makluamai.go.th/ho... https://www.makluamai.go.th/bo... https://www.makluamai.go.th/st... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) บุคลากร/หัวข้อ ข้อมูลผู้บริหาร
ลิ้งที่ 2 ข้อมูลผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหารสูงสุด ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/รูปถ่าย และเบอร์โทรศัพท์
ลิ้งที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/รูปถ่าย และเบอร์โทรศัพท์
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.makluamai.go.th/ho... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิ้งที่ 2 (หมวด) เกี่ยวกับหน่วยงาน หัวข้อ อำนาจหน้าที่    
-ข้อมูลอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.makluamai.go.th/ho... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิ้งที่ 2 (หมวด) เแผน/แผนพัฒนาท้องถิ่น หังข้อ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ลิ้งที่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.makluamai.go.th/ho... https://www.makluamai.go.th/co... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิ้งที่ 2 (หมวด) เกี่ยวกับหน่วยงาน หัวข้อ ข้อมูลการติดต่อ (1)ที่อยู่หน่วยงาน (2)หมายเลขโทรศัพท์ (3)E-mail (4)แผนที่ตั้ง
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.makluamai.go.th/ho... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิ้งที่ 2 (หมวด) ภายในหน่วยงาน หัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งที่ 3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ลิ้งที่ 4 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ลิ้งที่ 5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.makluamai.go.th/ho... https://www.makluamai.go.th/ne... https://www.makluamai.go.th/ne... https://www.makluamai.go.th/ho... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิ้งที่ 2 (หมวด) ข่าวสาร หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์
ลิ้งที่ 3 (หมวด) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง หัวห้อ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลิ้งที่ 4 (หมวด) ข่าวกิจกรรม หัวห้ว ข่าวสารกิจกรรม
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.makluamai.go.th/ho... https://www.makluamai.go.th/we... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิ้งที่ 2 (หมวด) บริการประชาชน หัวข้อ กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.facebook.com/tambo... https://www.makluamai.go.th/ho... ลิ้งที่ 1 หน้าหลัก faceboook อบต.มะเกลือใหม่ หัวข้อ Social Network ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวกิจกรรมต่างๆ และร้องทุกข์ผ่านช่องทางออนไลน์
ลิ้งที่ 2 หน้าหลักของเว็บไซต์
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.makluamai.go.th/ho... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิ้งที่ 2 (หมวด) การบริหารงานบุคคล หัวข้อ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล/ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.makluamai.go.th/ho... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิ้งที่ 2 (หมวด) แผนพัฒนาท้องถิ่น หัวข้อ  แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18 E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.makluamai.go.th/ho... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิ้งที่ 2 (หมวด) แผนการจัดหาพัสดุ หัวข้อ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ลิ้งที่ 3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ศสล.
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.makluamai.go.th/ho... https://www.makluamai.go.th/ne... https://www.makluamai.go.th/dn... https://www.makluamai.go.th/ne... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิ้งที่ 2 (หมวด) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง หัวข้อ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ลิ้งที่ 3 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
ลิ้งที่ 4 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 คัน
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.makluamai.go.th/ho... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิ้งที่ 2
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.makluamai.go.th/ho... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิ้งที่ 2
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.makluamai.go.th/ho... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิ้งที่ 2 (หมวด) การบริหารงานบุคคล หัวข้อ การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.makluamai.go.th/ho... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิ้งที่ 2 (หมวด) การบริหารงานบุคคล หัวข้อ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
  (1)     2   
 
   
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร 094-525-2446
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 โทรศัพท์ : 044-336-247 โทรสาร : 044-336-247
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่
จำนวนผู้เข้าชม 1,685,861 เริ่มนับ 26 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10