หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มะเกลือใหม่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 
   
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment : ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.makluamai.go.th/or... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) ข้อมูลหน่วยงาน เกี่ยวกับหน่วยงาน หัวข้อ โครงสร้างองค์กร
-โครงสร้างฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ
1.โครงสร้างฝ่ายการเมือง
2.โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองส่งเสริมการเกษตร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.makluamai.go.th/bo... https://www.makluamai.go.th/st... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) บุคลากร หัวข้อ ข้อมูลผู้บริหาร  (1)ผู้บริหารสูงสุด (2)รองผู้บริหารสูงสุด ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/รูปถ่าย และเบอร์โทรศัพท์
ลิ้งที่ 2 หัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/รูปถ่าย และเบอร์โทรศัพท์
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) ข้อมูลหน่วยงาน หัวข้อ เกี่ยวกับหน่วยงาน อำนาจหน้าที่    
-ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด)แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (1)ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง (2)เป้าหมาย (3)ตัวชี้วัด
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.makluamai.go.th/co... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) เกี่ยวกับหน่วยงาน หัวข้อ ติดต่อ (1)ที่อยู่หน่วยงาน (2)หมายเลขโทรศัพท์ (3)E-mail (4)แผนที่ตั้ง
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์
(หมวด)ระเบียบ หัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งที่ 2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ลิ้งที่ 3 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ลิ้งที่ 4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ลิ้งที่ 5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.makluamai.go.th/ho... https://www.makluamai.go.th/ne... https://www.makluamai.go.th/ne... https://www.makluamai.go.th/ho... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิ้งที่ 2 (หมวด) ข่าวสาร หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์
ลิ้งที่ 3 (หมวด) ข่าวสาร หัวข้อ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลิ้งที่ 4 (หมวด) ข่าวสาร หัวข้อ กิจกรรม
ลิ้งที่ 5 (หมวด) ระเบียบ หัวข้อ ภายในหน่วยงาน ประกาศ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.makluamai.go.th/ho... https://www.makluamai.go.th/we... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิ้งที่ 2 (หมวด) บริการประชาชน หัวข้อ กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.facebook.com/tambo... https://www.makluamai.go.th/ho... ลิ้งที่ 1 หน้าหลัก faceboook อบต.มะเกลือใหม่ หัวข้อ Social Network ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวกิจกรรมต่างๆ และร้องทุกข์ผ่านช่องทางออนไลน์
ลิ้งที่ 2 หน้าหลักของเว็บไซต์
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) การบริหารบุคคล หัวข้อ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ อบต.มะเกลือใหม่ พ.ศ.2566
ลิ้งที่ 2 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) แผนพัฒนาท้องถิ่น หัวข้อ แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) รายงาน หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.makluamai.go.th/dn... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) รายงาน หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
ลิ้งที่ 2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด)คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ลิ้งที่ 2 คู่มือกองช่าง อบต.มะเกลือใหม่
ลิ้งที่ 3 คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ ข้าราชการ และพนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลิ้งที่ 4 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลิ้งที่ 5 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์(หมวด)คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ลิ้งที่ 2 การขออนุญาติดัดแปลงอาคาร
ลิ้งที่ 3 การขออนุญาตก่อสร้าง
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) รายงาน หัวข้อ สถิติ สถิติข้อมูลการให้บริการงานกองช่าง ราย 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) ประจำปี พ.ศ.2566
ลิ้งที่ 2 สถิติการให้บริการงานจัดเก็บภาษี ราย 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) ประจำปี พ.ศ.2566
ลิ้งที่ 3 สถิติการให้บริการงานพัฒนาชุมชนราย 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) ประจำปี พ.ศ.2566
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) หัวข้อ รายงานอื่นๆ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2565
o18 E-Service https://www.facebook.com/tambo... https://www.makluamai.go.th/co... https://www.makluamai.go.th/co... https://www.makluamai.go.th/we... ลิ้งที่ 1 หน้าหลัก faceboook อบต.มะเกลือใหม่ หัวข้อ Social Network ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวกิจกรรมต่างๆ และร้องทุกข์ผ่านช่องทางออนไลน์
ลิ้งที่ 2 ร้องเรียนการทุจริต
ลิ้งที่ 3 ร้องเรียนร้องทุกข์
ลิ้งที่ 4 กระดานสนทนา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) แผนการจัดหาพัสดุ
ลิ้งที่ 2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ศสล.ประจำปี พ.ศ.2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.makluamai.go.th/ne... https://www.makluamai.go.th/dn... https://www.makluamai.go.th/ne... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง หัวข้อ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ลิ้งที่ 2 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
ลิ้งที่ 3 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 คัน
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) รายงาน หัวข้อ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร)
ลิ้งที่ 2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
ลิ้งที่ 3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566
ลิ้งที่ 4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ลิ้งที่ 3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) รายงาน หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) การบริหารบุคคล หัวข้อ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิ้งที่ 2 ประกาศนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ลิ้งที่ 3 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ลิ้งที่ 4 ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ อบต.มะเกลือใหม่
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิ้งที่ 2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
ลิ้งที่ 3 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
ลิ้งที่ 4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ลิ้งที่ 5 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) การบริหารบุคคล หัวข้อ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลิ้งที่ 2 ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
ลิ้งที่ 3 ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ลิ้งที่ 4 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
ลิ้งที่ 5 ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่บุคลากรในสังกัด อบต.มะเกลือใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวข้อ รายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
  (1)     2   
 
   
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร 094-525-2446
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 โทรศัพท์ : 044-002-162 โทรสาร : 044-336-247
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่
จำนวนผู้เข้าชม 1,900,926 เริ่มนับ 26 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10