ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใค
การท่องเที่ยว ( 1 )
12.50%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 4 )
50.00%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 3 )
37.50%